1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore

در پیرامونِ اسلام

در پیرامونِ اسلام - احمد کسروی کسروی در این کتاب، می گوید اسلام کنونی، دینی است زیانبار که از اسلام نخستین بسیار دور است. او می گوید مسلمانان نخستین با خرافات و بی دینی می جنگیدند و پاکیزه ترین و دانشمندترین مردمان جهان بودند اما اکنون مسلمانان با زبونی، تن به بندگی بی دینان می دهند و آلوده ترین و پست ترین مردم جهانند.
از نگاه کسروی، اسلام نخستین را نمی توان بازگرداند زیرا دست یافتن به آن اسلام ناشدنی است و اگر هم بتوان به آن دست یافت، به کارگیری آن در جهان امروز نابخردانه است. او می گوید اسلام برای تازیان بیابانگرد خوب بود و آنان را وادار کرد به فرمانروایی گردن نهند، بت پرستی را کنار بگذارند و به جای فرزندان خود، جانوران را قربانی کنند. اسلام همچنین خود را با دانش تازیان هماهنگ کرد تا آنان را پذیرای آموخته های خود گرداند.
او سپس آشکار می کند که این آموزه ها، برای مردمان امروز بس نیستند. او می گوید باور به پایانی بودن اسلام، باوری نادرست است و همانگونه که پس از یهودی گری و زردشتی گری و مسیحیت دین تازه ای آمد، باید پس از اسلام نیز دین تازه ای پایه گذاری شود. او می گوید نباید آیه «و خاتم النّبیّین» را نشانه پایانی بودن اسلام دانست زیرا هم با خرد ناسازگار است، هم در قرآن آیه هایی آمده اند که نشان می دهند پروردگار می تواند هرگاه بخواهد، پیامبری بفرستد.
کسروی با گزیده گویی نمونه خود، نشان می دهد که دین ها در چند چیز باید همداستان باشند: باور به آفریدگار؛ آیین دار بودن جهان و پیروی آن از قانون آفریدگار؛ برتری مردمان به دیگر جانوران؛ همراهی نیکی و بدنی در نهاد مردم؛ راهی برای رستگاری؛ زندگی جاودان روان مردم.
او در پایان، از پایه گذاری دینی نوین با نام «پاکدینی» خبر می دهد و گویی خود را پیامبر آن دین می داند.

1. به گمان من، کسروی درباره مادیگری با دادگری سخن نگفته است. مادیگری فلسفه ای است که می تواند چهره های گوناگونی داشته باشد، به گونه ای که از سوسیالیسم تا کاپیتالیسم می توانند در آن بگنجند. اینگونه نیست که در همه چهره های مادیگری، دریدن و نبرد ستایش شود.
2. ناگفته پیداست که پیش بینی های کسروی درباره آینده اسلام، به ویژه درباره ی رویکرد سیاسی اسلام، نادرست بود. جمهوری اسلامی خود به تنهایی نشان داد که اسلام می تواند (خوب یا بد) کشور-داری کند و برای پیشرفت دانش بکوشد. اکنون بسیاری کشورهای اسلامی، با پشتوانه اسلام در برابر بیگانگان برخواسته اند و وابستگان به آمریکا را از کشور خود می رانند. با این همه، سخنان کسروی درباره کهنه شدن برخی آموزه ها، درست است.