1 Followers
26 Following
yahyaahmadi

yahyaahmadi

Currently reading

The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science and What Comes Next
Lee Smolin
A Treatise of Human Nature
David Hume
بار هستی
پرویز همایون‌پور, Milan Kundera
بازی‌ها: روان‌شناسی روابط انسانی
اسماعیل فصیح, Eric Berne
تئوری بنیادی موسیقی
پرویز منصوری
آموزش عقائد (دورۀ 3 جلدی)‏
محمد تقی مصباح یزدی
ادله اثبات دعوا
عبدالله شمس
آیا تو آن گمشده ام هستی؟
هادی ابراهیمی, Barbara De Angelis
اقتصاد خرد
حمید رضا ارباب, Dominick Salvatore

حافظ چه می‌گوید؟

حافظ چه می‌گوید؟ - احمد کسروی کسروی مسلمان پایبندی بود و از هر چیزی که با اسلام زاویه ای پیدا می کرد بیزار بود. به نظر من، به درستی عقاید حافظ را درک کرده بود و به خوبی می دانست که حافظ انسانی بی تعصب و حتی بی ایمان بوده است. انتقاد او را نیز درباره پیامدهای بد اندیشه های حافظ، می پذیرم. صراحت او در بیزاری از حافظ، بسیار سرزنده و پویا است و به دل می نشیند. همین بی پردگی هاست که مرا وا می دارد کسروی را بستایم. با این همه، من همان طور که خیام را دوست دارم، به حافظ نیز دلبسته ام و روشنگری های کسروی، اگرچه با هدف نکوهیدن حافظ بود، سبب شد من این شاعر دانای پارسی را بهتر بشناسم
خرده گیری های کسروی درباره چاپلوسی های حافظ برای شاهان و ریاکاری های او نیز بی گمان، درست است.